Privacybeleid

 1. Uw privacy is belangrijk
  1. Vooraf

Uw privacy is belangrijk voor ons. We willen uw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.

We hebben het hier over u als (toekomstige) klant van ons bedrijf, leverancier of een betrokkene bij een andere organisatie die met ons in contact staat.

We raden u aan om dit document goed te lezen zodat u weet waarom en waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vindt u uw rechten en hoe u deze kan uitoefenen.

We leggen u ook uit welke persoonsgegevens we verwerken wanneer u:

 • onze diensten gebruikt
 • onze prijslijsten ontvangt
 • vragen stelt via onze website
 • ons bedrijf, beurzen en events bezoekt
 • uw businesskaartje aan onze vertegenwoordigers afgeeft
 • tijdens werfbezoeken met onze medewerkers overlegt

We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze websites. We raden u aan om geregeld ons privacy beleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen.

1.2       Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?

Avasco Industries is wereldwijd actief. De maatschappelijke zetel is gelegen in Cardijnlaan 6 te 8600 Diksmuide. Zij is ook de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer in dit beleid vermeldingen zijn van “Wij”, “We”, “Ons”, “Onze”, bedoelt dit duidelijk Avasco Industries.

1.3.      Hoe kan u ons bereiken?

Als u vragen hebt over uw privacy of u wil uw privacy-instellingen aanpassen of uw recht uitoefenen dan kan u ons bereiken op de volgende manieren :

 • Het adres : Cardijnlaan 6 te 8600 Diksmuide
 • Op het e-mailadres : gdpr@avasco.be

1.4.      De leidende toezichthoudende autoriteit van Avasco Industries

Voor Avasco Industries is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00 

Contact@apd-gba.be 

 1. Uw recht op privacy

U hebt heel wat rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

De uitvoering van uw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij u voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.

2.1       U mag uw persoonsgegevens inzien

U hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

U kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.

De gevraagde informatie bezorgen we u schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

 1. U kan uw gegevens laten verbeteren/vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van u verwerken niet (meer) correct zijn. U kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

2.3       Recht op het wissen

Als u denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun u vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door Avasco Industries geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

 1. Recht op het beperken van persoonsgegevens

U kan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer u vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of indien u niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang. Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

 1. Recht om bezwaar in te dienen

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, om de belangen van een derde te behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 1. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kan ons contacteren om te vragen om de persoonsgegevens die u aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

2.7.     Recht om klacht in te dienen

Gaat u niet akkoord met ons standpunt dan kan u zich richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens vindt u hierboven in punt 1.4.

 1. Identificatie van de aanvrager

U kan de uitvoering van uw rechten op de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag. U vindt de coördinaten in punt 1.3.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we uw aanvraag correct behandelen.

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, willen we uw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met uw identiteit. Dit kan door een kopie van uw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even uw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van uw privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij u. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

3.      Waarom willen we uw persoonsgegevens verwerken?

3.1.     Avasco Industries moet wettelijke verplichtingen naleven

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:

 • fiscaal recht
 • handelsrecht
 • waarborg- en garantie rechten
 • de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.
  1. Avasco Industries heeft commerciële gerechtvaardigde belangen om uw persoonsgegevens te verwerken

3.2.     Avasco Industries moet zijn contract met u kunnen uitvoeren

Als klant bij ons doet u een beroep op onze diensten of koopt u onze producten. Om u een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Dit geldt eveneens als u leverancier van Avasco Industries bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij de leveranciers contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Bij uw bezoek aan onze website maken we een overeenkomst dat wij u altijd een goed functionerende website aanbieden. Hiervoor plaatsen wij de zogenaamde functionele cookies.

Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen uw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van Avasco Industries. Mocht u toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan u bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.

We wensen ook uw persoonsgegevens als potentiële klant of mogelijk nieuwe leverancier bij te houden. De doelstelling is om onze organisatie verder uit te bouwen. Dit kunnen we realiseren door onze antwoorden op uw vragen verder te kunnen opvolgen of de ontvangen persoonsgegevens bewaren om u later te contacteren.

Mocht u toch niet wensen dat we voor deze bovenstaande doelstellingen uw persoonsgegevens verwerken dan kan u ons dit gewoon laten weten en zullen we dit aanpassen.

3.4.     Avasco Industries vraagt uw toestemming

Bij inschrijving op onze nieuwsbrief geeft u impliciete toestemming om informatie over onze diensten en producten te ontvangen. Elke nieuwsbrief bevat altijd een mogelijkheid om uit te schrijven.

Wanneer u voor de eerste keer onze website bezoekt vragen wij via onze cookiebanner uw toestemming voor het plaatsen van onze statistische, marketing en sociale media cookies. Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier.

U kan uw toestemming altijd intrekken. Onze contactgegevens vindt u in puntje 1.3.

4.      Welke persoonsgegevens verwerken we van u en voor welke doeleinden?

4.1.     Van onze zakelijke relaties

Zakelijke relaties zijn onder andere onze klanten en leveranciers. Avasco Industries verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden.

Om u te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciersbeheer verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, telefoonnummer en/of GSM nummer, e-mailadres, IP-adres, cookies en uw werkgever.

4.2.     Van onze kandidaat kopers en potentiële nieuwe leveranciers

Onze kandidaat kopers hebben interesse in onze producten en diensten. Avasco Industries wenst hen dan ook op de hoogte te houden. Om met hen te communiceren en te identificeren verwerken we de volgende persoonsgegevens van de contactpersonen: naam, voornaam, telefoon en/of GSM nummer, e-mailadres, IP-adres, cookies en uw werkgever.

De potentiële leveranciers hebben diensten en producten die we kunnen gebruiken om onze organisaties efficiënter te laten werken. Om in de toekomst met de contactpersonen opnieuw contacten te leggen en hen te identificeren verwerken we de naam, voornaam, telefoon en/of GSM nummer, e-mailadres, IP-adres, cookies en uw werkgever.

4.3.     Cookies

Avasco Industries maakt op zijn websites gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken. Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in uw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.

Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

We gebruiken functionele, analytische, marketing en sociale media cookies. Met uitzondering van de functionele cookies (noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website) vragen we uw toestemming voordat we deze kleine informatiebestanden plaatsen. Meer inlichtingen over welke cookies we gebruiken, hoelang we ze bewaren, hoe u hier mee kan omgaan vindt u terug in onze cookieverklaring.

4.4.     Beelden van bewakingscamera’s worden tijdelijk opgeslagen

We kunnen camera’s gebruiken in en rond onze gebouwen. Als het om bewakingscamera’s gaat dan respecteren we de wettelijke regels. U herkent de gebouwen onder camerabewaking aan een duidelijke zichtbare sticker.

Beeldopnames worden maximaal 30 dagen bewaard. Deze bewaartermijn kan verlengd worden als de opgenomen beelden

 • nuttig zijn voor de bewijsvoering van een misdrijf of overlast
 • een schade kunnen bewijzen
 • een dader, een getuige of een slachtoffer weten te identificeren

5.      Over het delen en bewaren van uw persoonsgegevens

5.1.     Met wie delen we uw persoonsgegevens ?

Wij delen uw gegevens alleen met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen én indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen uw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van u gekregen hebben.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevens verwerking doen. Avasco Industries werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.

Wij delen uw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.

Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

5.2.     We bewaren uw gegevens niet oneindig

Avasco Industries gebruikt uw persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.

De persoonsgegevens van onze prospecten en potentiële nieuwe leveranciers, bewaren we 10 jaar. Gezien de aard van onze producten, investeringen, en onze aansprakelijkheid bewaren we de persoonsgegevens van onze klanten tot 20 jaar na de laatste aankoop. Van onze leveranciers hebben we de bewaartermijn op 10 jaar geplaatst.